Tietosuojaseloste

Puusepänliike Nukarinen Oy asiakas-, sidosryhmä- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste sekä Puusepänliike Nukarinen Oy verkkosivujen evästekäytännöt

1. Rekisterinpitäjä

Puusepänliike Nukarinen Oy (”Psl Nukarinen”)
Y-tunnus 0585912-1
www.kiilakehys.fi
Nukarisentie 44
63410 Rantatöysä

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojaan ja omiin henkilötietoihin kohdistuvat kysymykset ja pyynnöt voi osoittaa:

Sähköpostitse osoitteeseen myynti(at)kiilakehys.fi

Tai postitse osoitteeseen:

Puusepänliike Nukarinen Oy
Nukarisentie 44
63410 Rantatöysä

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Psl Nukarinen käsittelee käyttäjän antamia tietoja täyttääkseen sopimuksen palvelusta tai tuotteesta, jonka käyttäjä on tilannut. Ilman tiettyjä henkilötietoja Psl Nukarinen ei voi tarjota tuotteitaan ja palveluitaan käyttäjän pyynnön mukaisesti, käsitellä tilauksia, mahdollistaa kirjautumista asiakastilille, varmentaa asiakastapahtumia, pitää yhteyttä tilaajaan sopimukseen liittyvissä asioissa, tarjota teknistä tukea tai laskuttaa tuotteistaan ja palveluistaan.

Psl Nukarinen käsittelee henkilötietoja myös liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen, väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen, oikeudellisten vaateiden esittämiseen ja puolustamiseen, palveluiden käytön analysointiin, segmentointiin sekä sisältöjen, mainonnan ja markkinointiviestien kohdentamisessa, sekä puhelimitse tai postitse tapahtuvaan taikka työtehtävien perusteella kohdistettuun markkinointiin. Nämä tarkoitukset ovat Psl Nukarisen liiketoiminnan kannalta välttämättömiä sekä perusteltuja käyttäjän ja Psl Nukarisen välisen asiallisen yhteyden perusteella ja siten Psl Nukarisen oikeutetun edun mukaisia. Käyttäjä voi vastustaa käsittelyä erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella.

Lakisääteinen velvoite: Psl Nukarinen on velvoitettu säilyttämään joitakin asiakkaan henkilötietoja noudattaakseen kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin tietojen säilytys perustuu Psl Nukarisen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Psl Nukarinen käsittelee rekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:

 • Perustiedot, kuten nimi, postiosoite, toimitusosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (yksityshenkilöt)
 • Päättäjän ja/tai yhteyshenkilön perustiedot, kuten nimi, yhtiön nimi ja y-tunnus, postiosoite, toimitusosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (yritykset)
 • Asiakkuuteen, muuhun asialliseen yhteyteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten, asiakasnumero, hankitut tuotteet ja palvelut, ostoslistat, toimitusajankohdat, muut tuotteiden ja palveluiden toimituksiin liittyvät tiedot, reklamaatiotiedot, sopimukseen liittyvät myyjätiedot, palveluiden käyttöön liittyvät tunnistautumistiedot ja tiedot tuotteiden ja palveluiden sekä tarjottujen etujen käytöstä
 • Laskutukseen, maksusuoritukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Tiedot suoramarkkinointisuostumuksista ja -kielloista
 • Tiedot toivotuista yhteydenpitomuodoista ja tietojen muutostiedot
 • Verkkosivuilla vierailevan henkilön IP-osoite, laitetunnus ja evästeet
 • Tiedot verkkopalveluun kirjautumisesta; tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot

5. Tietojen lähteet

Tiedot kerätään säännönmukaisesti sopimusten tekemisen yhteydessä, asiakastapahtumissa, käyttäjien rekisteröityessä Psl Nukarisen tarjoaman palvelun käyttäjäksi, palveluiden käytön yhteydessä tai muutoin rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä, luottotietorekisteristä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Lisäksi tietoja voidaan kerätä hyödyntämällä evästeitä tai muita vastaavia tekniikoita.

6. Tietojen luovuttaminen sekä tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Psl Nukarinen hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä lukuunsa toimivia alihankkijoita. Henkilötietoja tallennetaan IT-palveluntarjoajien hallinnoimille ja suojaamille palvelimille. Psl Nukarinen on huolehtinut alihankkijoidensa kanssa asianmukaisesta tietosuojasta laatimalla henkilötietojen käsittelyn osalta käsittelysopimukset.

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen sisäpuolella.

7. Tietojen suojaus ja säilytys

Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, jotka ovat asianmukaisesti suojattuna ja joihin pääsevät käsiksi ainoastaan ennalta määritellyt henkilöt.

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain sellaiset työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo kaikkia henkilötietoja käsitteleviä työntekijöitä.

Psl Nukarinen säilyttää tietoja niin kauan kuin se on tarpeen tietojen käsittelemistä varten. Asiakas- ja markkinointirekisterin henkilötiedot poistetaan, kun tietoihin liittyvät toimenpiteet, velvollisuudet ja vastuut ovat loppuneet ja asiakkaaseen tai palvelusuhteeseen liittyvä vaatimusaika on kulunut. Kirjanpitolainsäädännön piiriin kuuluvien tietojen säilytysaika on tyypillisesti 6–10 vuotta.

Tietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi Psl Nukarinen huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Tällaiset tiedot oikaistaan tai hävitetään viipymättä.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus vaatia tiedon oikaisemista

Sinulla on oikeus saada kopio henkilökohtaisista tiedoistasi, joita Psl Nukarisen rekistereihin on tallennettu. Jos tiedoissasi on puutteita tai virheitä, tulee meidän korjata ne viipymättä.

Oikeus poistaa tiedot ja ”tulla unohdetuksi”

Tietyissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus vaatia Psl Nukarista poistamaan häntä koskevat tiedot. Oikeus tunnetaan myös oikeutena tulla unohdetuksi.

Sinulla on oikeus saada tiedot poistetuksi, jos käsittely on perustunut suostumukseen, tietoja on käsitelty lain vastaisesti tai tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty.

Tätä oikeutta ei ole, jos tietojen käsittely on välttämätöntä lakisääteisen velvoitteen hoitamiseksi, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, julkisen vallan käyttämiseksi tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus rajoittaa tietojesi aktiivista käsittelyä. Voit pyytää käsittelyn rajoittamista esimerkiksi siinä tilanteessa, kun odotat Psl Nukarisen vastausta tietojesi oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittelyn perustana ovat yleisen edun mukaiset tehtävät, julkisen vallan käyttäminen tai oikeutetut edut, ja sinulla on henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvä syy vastustaa käsittelyä.

9. Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää mitä tahansa tietosuojaoikeuksistasi, voit ottaa meihin yhteyttä kohdassa 2 mainittujen yhteystietojen avulla. Kerro viestissäni vähintään se, mitä oikeutta haluat käyttää ja mitä henkilötietoja pyyntösi koskee. Huomio, että käyttääksesi kaikkia oikeuksiasi meidän on voitava tunnistaa sinut ja varmentaa henkilöllisyytesi luotettavalla tavalla. Tällöin vastaukset toimitetaan postitse kirjattuna kirjeenä ja Posti tarkastaa vastaanottajan henkilöllisyyden.

Lähtökohtaisesti tietosuojaoikeuksien käyttäminen on maksutonta. Kuitenkin, jos rekisteröidyn pyynnöt ovat selvästi perusteettomia tai kohtuuttomia tai jos henkilö tekee niitä toistuvasti, Psl Nukarinen voi joko kieltäytyä täyttämästä pyyntöä tai veloittaa siitä hallinnollisina kustannuksina 30 euroa.

Tietosuojaseloste päivitetty 17.8.2023

10€ alennus
uutiskirjeen
tilaajille
Tilaamalla uutiskirjeemme, saat 10€ alennuksen seuraavasta vähintään 100€ ostoksestasi.
  Tilaa uutiskirje
  Hyväksyn sivuston käyttöehdot